Department of Electrical and Instrumentation & Control Engineering

Research Scholars

S. No. Name Supervisor
1. Gopal Chaudhary Prof. Smriti Srivastava
2. Jyoti Yadav Prof. Vijander Singh
3. Shivangi Aggarwal Prof. Vijander Singh
4. Puneet Misra Dr. Vineet Kumar
5. Vijay Mohan Dr. Asha Rani
6. Jitender Kumar Prof. K.P.S. Rana
7. Richa Sharma Dr. Prerna Gaur
8. Parul Arora Prof. Smriti Srivastava
9. Sreejith Nair Dr. Vineet Kumar
10. Abhishek Kumar Dr. Rajneesh Sharma
11. Nitisha Shrivastava Dr. Pragya Varshney
12. Nikhil Pachauri Prof. Vijander Singh
13. Nandan Kr. Navin Dr. Rajneesh Sharma
14. Divya Goyal Dr. Pragya Varshney
15. Mohit Jain Dr. Asha Rani
16. Nikhil Singhal Dr. Prerna Gaur
17. Rajesh Prof. Smriti Srivastava
18. Priyanka Singh Prof. Alok Prakash Mittal
19. Himanshu Chhabra Dr. Asha Rani